{txt_nahoru}

Obchodní podmínky

Publikováno: 30.3.2017 | Autor: admin

Všeobecné podmínky pro obytné přívěsy


•    Pronajímatel je povinen předat karavan v řádném technickém stavu, s platnými doklady a příslušenstvím dle předávacího protokolu.
•    K tažení stačí ŘP skupiny B. Pokud celková hmotnost celé soupravy překročí 3500 kg je nutné rozšíření ŘP 96, vpřípadě soupravy nad 4250kg ŘP skupiny E.
•    Nájemce je povinen táhnout přívěs maximální rychlostí 80-100km/hod dle typu karavanu. Rychlost je kontrolována GPS systémem. Za překročení povolené rychlosti nad 10% bude účtována smluvní pokuta 2000,- za nadměrné opotřebení.
•    Nájemce nesmí přenechat karavan do pronájmu třetí osobě nebo s ním provozovat výdělečnou činnost.
•    K zapůjčení karavanu požadujeme předložit 2 platné doklady totožnosti (OP, ŘP, PAS).
•    Havarijní pojištění je sjednáno se spoluúčastí 10% / (min. 10.000,- Kč).
•    Minimální doba pronájmu mimo sezónu jsou 5 dnů, v sezóně a v období prázdnin 7 dnů. Může být dohodnutý kratší nájem s příplatkem 30% k denní sazbě.

•    V závislosti na rezervační vytíženosti karavanu může nájemce požádat o vyzvednutí vozu v den předcházející dni začátku nájmu mezi 18:00 až 20:00 hod, a to za poplatek 500 Kč.  Tato možnost bude nájemci pronajímatelem potvrzena 2 dny před začátkem nájmu.
•    Nájemce pečuje o to, aby na karavanu nevznikla škoda, dodržuje instrukce pronajímatele a výrobce o používání karavanu a spotřebičů dle návodů v tištěné podobě v každém karavanu.
•    Nájemce je povinen karavan zabezpečit proti krádeži (použitím zabezpečovacího zámku oje, zámků dveří a klapek, uzavřením oken), neodpojovat přívěs na nehlídaných parkovištích a v případě poruchy tažného vozidla jej nezanechat bez dozoru.
•    Je zakázáno provádět jakékoliv úpravy (polepování, šroubování, vrtání atd.).
•    V karavanu je zakázáno kouřit, používat svíčky, prskavky atd.
•    Je zakázáno v karavanu převážet předměty, které by mohli poškodit vnitřní vybavení.
•    Při neodstranitelném poškození interiéru nebo exteriéru účtujeme úhradu v plné výši.
•    Zákaz používání běžného toaletního papíru do chemického WC.
•    Zákaz používání chemického WC bez chemie.
•    Při předčasném ukončení pronájmu se nájemné nevrací.
•    V případě neznalosti některé z manipulace se zařízením obytného karavanu nebo rady v nouzi může nájemce volat na tel. +420 777 029 918.
•    Nedodrží-li nájemce sjednanou dobu pro vrácení karavanu bez předchozí telefonické dohody s pronajímatelem, je povinen zaplatit vedle částky odpovídající dennímu nájemnému též smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč při překročení sjednané doby do 24 hodin, překročí-li prodlení s vrácením karavanu 24 hodin je nájemce povinen zaplatit za každých započatých 24 hodin prodlení smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč.
•    Za ztrátu dokladů či klíčů od karavanu bude účtována smluvní pokuta 3000,-Kč.


Platební podmínky
•    Rezervace obytného karavanu na daný termín (e-mail, tel.) platí pouze 5 dnů. Do této doby musí být uhrazena rezervační záloha, která slouží jako blokace termínu.
•    Pokud nebude záloha v uvedené době uhrazena, karavan bude dále nabízen jako volný.
•    Při vyzvedávání obytného karavanu se skládá vratné kauce 20tisíc Kč dle na případné škody nekryté havarijním pojištěním atd.

Rezervační zálohy
•    30% z ceny pronájmu
•    Rezervační záloha se při stornování minimálně 8týdnů před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.

Předání a vrácení
•    Karavany se předávají a vrací na adrese U Hřiště X, 273 01 Kamenné Žehrovice

•    Karavany se předávají nájemci v den a v domluveném čase v době od 9 do 16hodin v pracovní dny. Víkendy a svátky s příplatkem 500,- Kč

•    Karavany se vracejí v den a v předem dohodnutém čase v době od 9 do 16hodin.

•    Karavan musí být vrácen v odpovídajícím stavu uklizený, čistý, vyprázdněná a vypláchnutá kazeta chemického WC.

•    Při vrácení neuklizeného karavanu (umytá koupelna, kuchyně, lednice, umyté nádobí, vytřená podlaha atd.) účtujeme částku 1.500,- Kč (kazeta WC je potřeba vylít a vypláchnout čistou vodou)

•    Karavan je možné po dohodě přistavit na požadovanou lokalitu viz. příslušenství.
•    Převzetí vozidla a seznámení se s jeho zařízeními a obsluhou trvá cca 45 min, prosím počítejte s tím při převzetí i předání přívěsu.

V případě poruchy
Všechny naše obytné karavany jsou pravidelně servisovány a kontrolovány ale i přesto může dojít k poruchám některých spotřebičů nebo jiných částí karavanu.
•    Veškeré opravy a nákup náhradních dílů, je možno realizovat pouze se souhlasem pronajimatele.
•    Nezapomeňte si nechat vždy vystavit řádný účet, bude Vám proplacen při vrácení vozidla.

V případě nehody/poškození
•    V případě škody na obytného karavanu (dopravní nehoda, živelná událost, vandalismus atd.) nebo poškození jiné věci karavanem je nutné vždy přivolat policii a nechat si vystavit zápis o události pro pojišťovnu.
•    Pořiďte fotodokumentaci.
•    Informujte neprodleně pronajímatele.

Storno poplatky
•    Rezervační záloha se při stornování minimálně 8 týdnů před začátkem termínu vrací v plné výši. Po této době je záloha nevratná.
Odstoupení od rezervace
•    Pronajimatel má právo od rezervace odstoupit ze závažných důvodů (nehoda, nepojízdnost, vyšší moc) kdykoli před započetím pronájmu a to bez sankce, nájemce o tom vyrozumí v co možná nekratším termínu.

 

 

 

 

Všeobecné podmínky pro obytné automobily

1.   Úvodní ustanovení

1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky („ VOP “) Kempcar.cz s.r.o. - IČO 09112090, se sídlem Svatojiřská 5, 273 06 Libušín, zapsané u městského soudu v Praze spisová značka C331104 („ pronajímatel “) upravují vzájemná práva a povinnosti mezi pronajímatelem a jinou fyzickou či právnickou osobou ( „nájemce “) vyplývající ze smlouvy o nájmu vozu a případně dalších smluv s nájmem vozu souvisejících („ nájemní smlouva “)

 

2.   Objednávka vozu

2.1. Nájemce objednává vůz prostřednictvím elektronické objednávky na internetových stránkách pronajímatele www.kempcar.cz („ internetové stránky“). Nájemce se zavazuje uvádět vždy pravé, úplné a platné údaje o své totožnosti, zejména jméno a příjmení, adresu svého trvalého bydliště, případně sídla právnické osoby, telefonický a e-mailový kontakt, popř. další údaje vyžadované pronajímatelem.

2.2. Smluvní vztah mezi pronajímatelem a nájemcem vzniká doručením přijetí objednávky, které pronajímatel zasílá nájemci elektronickou poštou společně s písemným zněním nájemní smlouvy na emailovou adresu nájemce uvedenou v objednávce.

2.3. Nájemce je povinen uhradit pronajímateli rezervační poplatek ve výši 30 % nájemného („ rezervační poplatek “) nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1 těchto VOP na základě vystavené zálohové faktury. Pronajímatel má až do úhrady rezervačního poplatku právo přijímat na vůz objednávky dalších zájemců.

2.4. Nájemce je povinen podepsat a odeslat zpět pronajímateli písemné znění nájemní smlouvy, které odpovídá těmto VOP, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od doručení přijetí objednávky dle čl. 2.2. těchto VOP nájemci, a to na adresu Kempcar.cz s.r.o., Svatojiřská 5, 273 06 Libušín. Nájemce výslovně souhlasí s použitím internetu jako prostředku komunikace na dálku při uzavírání nájemní smlouvy. Nájemce výslovně souhlasí s hrazením veškerých nákladů, které mu v souvislosti s uzavíráním nájemní smlouvy vzniknou, zejména tedy s náklady za užití internetu a poštovným.

2.5. Je-li nájemcem právnická osoba, je člen statutárního orgánu nájemce povinen podepsat za tuto právnickou osobu ručitelské prohlášení, kterým se zaváže splnit veškeré závazky z uzavřené nájemní smlouvy, nesplní-li je nájemce – právnická osoba, jinak si vyhrazuje pronajímatel právo odmítnout uzavřít  s nájemcem – právnickou osobou nájemní smlouvu.

2.6. Minimální doba nájmu vozu je 5 dnů. V sezóně a období prázdnin je nejméně 7 dnů. Kratší nájem může být domluven s příplatkem 30%.

 

3.   Nájemné a platební podmínky

3.1. Nájemné za vůz a doplňkové vybavení je stanoveno v ceníku pronajímatele uveřejněného na internetových stránkách jako:

3.1.1.   sazba v Kč včetně DPH za každý jeden den trvání nájemní smlouvy ode dne převzetí vozu až do jeho vrácení;

3.1.2.   v případě některého doplňkového vybavení paušální cena výpůjčky.

3.2. Nájemné zahrnuje:

3.2.1.   pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem vozu;

3.2.2.   havarijní pojištění vozu. Spoluúčast bude v případě pojistné události odečtena nájemci z kauce. Nájemce však nese odpovědnost za škody, které nebudou hrazeny havarijním pojištěním, v případě vlastního zavinění vzniku pojistné události;

3.2.3.   pravidelný servis a údržbu vozu pronajímatelem před jeho převzetím nájemcem;

3.2.4.   24 hodinovou technickou podporu na telefonním čísle 777029918 ;

3.2.5.   dálniční známku platnou na území České republiky;

3.2.6.   běžné opotřebení vozu.

3.3. Nájemné nezahrnuje a nájemce je sám povinen nést zejména tyto náklady:

3.3.1.   doplňování kvalitního paliva Diesel bez biosložky;

3.3.2.   opravy vozu v důsledku použití nekvalitních pohonných hmot;

3.3.3.   opravy a výměny pneumatik v případě defektu a dalšího příslušenství vozu;

3.3.4.   mýtné, silniční a jiné poplatky, včetně pokut od policejních a jim obdobných orgánů jakéhokoliv státu;

3.3.5.   spoluúčast;

3.3.6.   nadměrné opotřebení vozu;

3.3.7.   veškeré další náklady spojené s provozem vozu, není-li v těchto VOP uvedeno jinak.

3.4. Překročí-li denní průměr kilometrů najetých nájemcem po dobu trvání nájemní smlouvy 300 km, je nájemce povinen hradit 6 Kč za každý navíc najetý kilometr („ nadlimitní poplatek “). Je-li nájemní smlouva uzavřena na dobu delší než 14 dnů, pronajímatel nadlimitní poplatek neúčtuje.

3.5. Nájemce je dále povinen složit k rukám pronajímatele kauci ve výši 30.000 Kč („ kauce “). Pronajímatel vrátí kauci nájemci v termínu uvedeném v čl. 7.5 těchto VOP, přičemž je oprávněn kauci ponížit o jeho pohledávky vůči nájemci vyplývající z nájemní smlouvy, zejména, nikoli však výlučně, o úhradu nájemného, spoluúčasti, úhradu nadlimitního poplatku, úhradu smluvních pokut, úhradu storno poplatků, úhradu nákladů vzniklých při opravách poškození vozu či úhradu nákladů souvisejících s jeho čistěním, úhradu poškozeného či zničeného doplňkového vybavení apod.

3.6. Kauci uhradí nájemce pronajímateli nejpozději 5 dnů přede dnem převzetí vozu. V případě, že k rezervaci vozu dojde méně než 5 dní přede dnem jeho převzetí, uhradí nájemce pronajímateli kauci nejpozději 1 pracovní den před převzetím vozu.

3.7. Nájemné bude nájemcem pronajímateli uhrazeno ve dvou částech. Nejpozději do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1. těchto VOP uhradí nájemce pronajímateli rezervační poplatek ve výši 30 % nájemného. Zbývající druhou část nájemného uhradí nájemce nejpozději 30 dnů přede dnem převzetí vozu. V případě, že k rezervaci vozu dojde méně než 30 dní přede dnem jeho převzetí, uhradí nájemce nájemné v plné výši do 3 pracovních dnů od odeslání objednávky dle čl. 2.1. těchto VOP, nejpozději však 1 pracovní den před převzetím vozu.

3.8. Nájemné, kauci i případné další platby související s nájemní smlouvou nájemce uhradí bezhotovostním převodem na účet pronajímatele č. 2901807951/2010 

3.9. Pokud nájemce neuhradí jakoukoliv z výše uvedených částek v řádném termínu či neodešle včas pronajímateli podepsané písemné znění nájemní smlouvy, má pronajímatel právo od nájemní smlouvy odstoupit. Uplatnění práva na odstoupení ze strany pronajímatele nezbavuje nájemce povinnosti hradit storno poplatek dle čl. 3.10 těchto VOP.

3.10.            V případě odstoupení pronajímatele od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 3.9 těchto VOP a v případě jiného zániku nájemní smlouvy z důvodů na straně nájemce, je nájemce povinen pronajímateli uhradit následující storno poplatky:

3.10.1.               pokud k zániku nájemní smlouvy dojde 60 a více dnů přede dnem převzetí vozu – 30 % z nájemného;

3.10.2.               pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného důvodu dojde 30 a více dnů přede dnem převzetí vozu – 60 % z nájemného;

3.10.3.               pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného důvodu dojde 15 a více dnů přede dnem převzetí vozu – 80 % z nájemného;

3.10.4.               pokud k zániku nájemní smlouvy z výše uvedeného důvodu dojde 14 a méně dnů přede dnem převzetí vozu – 100 % z nájemného.

3.11.            Při předčasném vrácení vozu se nespotřebovaná část nájemného nevrací.

 

4. Předání a převzetí vozu

4.1. Pronajímatel předá vůz nájemci na adrese Kempcar.cz s.r.o. - U Hřiště X, 273 01 Kamenné Žehrovice, po prokázání jeho totožnosti alespoň dvěma osobními doklady, z nichž jeden musí být řidičský průkaz prokazující existenci řidičského oprávnění nájemce pro skupinu B po dobu delší než 3 roky. V den převzetí vozu stanovený v nájemní smlouvě je nájemce povinen vůz převzít v místě předání v předem domluveném čase mezi 9:00 a 17:00 hodinou v pracovní dny. Víkendy a svátky po dohodě s příplatkem 500,- Kč. V den vrácení v domluveném čase mezi 9:00 - 16:00 hodinou

4.2. V závislosti na rezervační vytíženosti vozu může nájemce požádat o vyzvednutí vozu v den předcházející dni začátku nájmu mezi 18:00 až 20:00 hod, a to za poplatek 1.000 Kč.  Tato možnost bude nájemci pronajímatelem potvrzena 2 dny před začátkem nájmu.

4.3. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předem telefonicky nebo emailem předpokládaný čas předání vozu. Nájemce bere na vědomí, že předání a převzetí vozu trvá cca 60 až 90 min. Nájemce si je dále vědom časové prodlevy, která může nastat předáním či vrácením více vozů.

4.4. Vůz je nájemci předáván čistý a s plnou nádrží pohonných hmot, včetně  plných nádrží na LPG 44l (22 kg), chemických prostředků do WC a toaletního papíru. Dále se 100 % obsahem nádrže na vodu.

4.5. Stav vozu při převzetí nájemcem je zachycen v předávacím protokolu, který nájemce podepisuje v den převzetí vozu a který obsahuje také poučení nájemce o technických parametrech daného vozu.

4.6. Nájemce si může pronajmout doplňkové vybavení uvedené na internetových stránkách pronajímatele („ doplňkové vybavení “) společně s vozem

4.7. Po dobu trvání nájmu vozu nabízí pronajímatel nájemci možnost parkování jednoho osobního automobilu u provozovny pronajímatele zdarma. Pronajímatel upozorňuje, že se nejedná o střežené parkování. Riziko případné škody na osobním automobilu (z důvodu poškození, odcizení, živelné pohromy apod.) proto nese sám nájemce a pronajímatel za případné škody neodpovídá.

 

5.    Provoz vozu

5.1. Nájemce je povinen vůz užívat výhradně na pozemních komunikacích, v souladu s právním řádem státu, ve kterém se nachází, v souladu s návodem k obsluze a s náležitou péčí.

5.2. Vůz jsou oprávněni řídit výhradně držitelé řidičského oprávnění skupiny B, které nájemce uvedl v předávacím protokolu při převzetí vozu a jež řidičským průkazem disponují nejméně po dobu 3 let.

5.3. Ve voze je zakázáno kouřit. Nájemce je dále povinen dodržovat Provozní řád vozu a odpovídá za jeho dodržování osobami, které vůz užívají společně s nájemcem.

5.4. Nájemce je oprávněn s vozem vyjíždět do zahraničí v rámci Evropy s výjimkou Ruské federace, Ukrajiny, Běloruské republiky a Moldavské republiky.

5.5. Nájemce je povinen do vozu doplňovat výhradně kvalitní palivo Diesel bez biosložky.

5.6. Pronajímatel neodpovídá nájemci za škodu na věcech vnesených do vozu.

 

6.   Nehody a poruchy

6.1. Vozy pronajímatele jsou havarijně pojištěny včetně odcizení a vandalismu se spoluúčastí 10%, min. však 10.000 Kč. Současně mají vozy uzavřené zákonné pojištění odpovědnosti za provoz vozidel a asistenční služby. Vozidlo je připojištěno na poškození skel vozidla s limitem 15.000,- Kč se spoluúčastí. Za každou škodní událost se nájemce zavazuje uhradit paušální administrativní náklady 3000,-.

6.2. Havarijní pojištění se nevztahuje zejména, nikoli však výlučně, na následující škody: škody vzniklé na interiéru vozu, pokud nebyl poškozen vlivem dopravní nehody nebo násilným vniknutím, ztrátu vybavení vozu, pokud k ní nedošlo násilným vniknutím, zavazadla a přepravovaný náklad, poškození pneumatik a disků vozu, poškození markýzy vzniklé nesprávnou manipulací či důsledkem větru,  škody způsobené v důsledku vniknutí třetí osoby do neuzamčeného vozu, škody vzniklé v důsledku porušení zákazu konzumace alkoholických nápojů, omamných či psychotropních látek (drog) před a za jízdy s vozem, odcizení vozu, pokud nebyl řádně uzavřen a uzamčen a zpronevěru vozu.

6.3. Nájemce je povinen pronajímateli ihned ohlásit jakoukoli škodu vzniklou na voze, zdraví či majetku třetí osoby způsobenou provozem vozu. Dále je nájemce povinen pronajímateli ihned nahlásit jakoukoli závadu, poruchu, potřebu opravy či jakoukoli další skutečnost způsobilou narušit užívání vozu. Nájemce je v těchto případech povinen kontaktovat pronajimatele na tel. čísle 777 029 918 a postupovat dle jeho pokynů.

6.4. V případě pojistné události má nájemce možnost kontaktovat asistenční službu

6.5. Veškeré škody způsobené na vozu třetími osobami (odcizení, poškození, vandalismus - zjištěný i nezjištěný pachatel včetně sprejerů) a v důsledku dopravních nehod musí být vždy a v každém státě šetřeny příslušnou policií a nájemce je povinen dodat pronajímateli písemný a čitelný protokol této policie. V případě dopravní nehody je nájemce dále povinen sepsat veškeré účastníky a svědky nehody s uvedením jména, příjmení a adresy, a zajistit fotodokumentaci nehody včetně fotografie SPZ účastníků nehody. Nepojízdný vůz nájemce zabezpečí před dalším poškozením nebo odcizením. Škody, u kterých nájemce nedoloží potvrzení policie o způsobení škody třetí osobou, se považují za škody způsobené nájemcem.

6.6. Škody, na které se nevztahuje havarijní pojištění, se zavazuje nájemce uhradit pronajímateli při vrácení vozu.  

6.7. Škody, na které se vztahuje havarijní pojištění, hradí při dodržení podmínek stanovených pojišťovnou pojišťovna. Spoluúčast při vzniku pojistné události hradí nájemce. Nájemce se tedy zavazuje uhradit rozdíl mezi vzniklou škodou a pojišťovnou vyplaceným plněním pronajímateli. Výše spoluúčasti bude vždy doložena pronajímatelem dopisem od příslušné pojišťovny.  

6.8. V případě dopravní nehody, poškození či odcizení vozu, je nájemce povinen poskytnout pronajímateli veškerou nezbytnou součinnost při řešení pojistné události. Nájemce v takovém případě nemá nárok na poskytnutí náhradního vozu ze strany pronajímatele nebo jinou kompenzaci nad rámec sjednaných asistenčních služeb.

6.9. Nájemce není oprávněn k provádění jakýchkoliv oprav či úprav vozu bez výslovného svolení pronajímatele. Nájemce je povinen řídit se pokyny pronajímatele pro jakékoli opravy vozu. Vozy jsou kryty zárukou výrobce, případnou opravu je nutné provést v autorizovaném servisu výrobce a na základě předložení servisní knížky vyžadovat bezplatnou opravu, není-li s pronajímatelem dohodnuto jinak.

6.10.            V případě jakékoliv škody na voze způsobené nájemcem, která vůz vyřadí z provozu na dobu delší než 7 pracovních dnů, je pronajímatel oprávněn po nájemci požadovat rovněž škodu spočívající v ušlém zisku, který v této souvislosti pronajímateli vznikl.

 

7.    Vrácení vozu

7.1. Nájemce je povinen vůz pronajímateli vrátit nejpozději v den skončení nájmu na adrese Kempcar - Libušín Důl Max č.p.39 v čase od 9:00 do 16:00 hodin v pracovní dny. Víkendy a svátky po dohodě s příplatkem 500,-Kč. Nájemce si s pronajímatelem dohodne předem telefonicky nebo emailem předpokládaný čas vrácení vozu. Nájemce je seznámen s tím, že kontrola stavu vráceného vozu může trvat 30-90minut. Nájemce si je dále vědom časové prodlevy, která může nastat předáním či vrácením více vozů.

7.2. Pronajímatel je oprávněn nájemci účtovat smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou započatou hodinu prodlení s vrácením vozu. V případě, že k vrácení vozu nedojde v den skončení nájmu, je pronajímatel oprávněn účtovat nájemci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý započatý den prodlení s vrácením vozu.

7.3. Vůz vrátí nájemce pronajímateli zpět uklizený, čistý, s vyprázdněnou odpadní nádobou a s plnou nádrží pohonných hmot a doplněnou tankovací nádrží plynu (LPG). Nájemce při vrácení vozu není povinen doplnit spotřebovanou vodu ani chybějící chemické prostředky do WC či toaletní papír. Stav vozu při jeho vrácení pronajímateli je zachycen v předávacím protokolu, který je pronajímatelem podepsán v den vrácení vozu. Nájemce výslovně souhlasí, že pronajímatel může v závislosti na časových možnostech provést podrobnější kontrolu až po vrácení vozu. V případě zjištění nedostatků, závad či škod na voze či jeho příslušenství pronajímatel tyto skutečnosti zdokumentuje a ohlásí nájemci. Na tyto závady bude pohlíženo, jako kdyby vznikly před vrácením vozu.

7.4. Nájemce je dále povinen:

7.4.1.   v případě vrácení vozu ve znečištěném stavu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;

7.4.2.   v případě vrácení vozu s nevyprázdněnou odpadní nádobou uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;

7.4.3.   v případě vrácení vozu bez osvědčení o technickém průkazu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;

7.4.4.   v případě vrácení vozu bez jakéhokoliv konkrétního příslušenství či s poškozeným příslušenstvím uhradit pronajímateli náklady, které vynaložil k pořízení nového příslušenství či opravě poškození stávajícího příslušenství;

7.4.5.   v případě vrácení vozu bez klíče od zapalování vozu a/nebo klíče od obytné části vozu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý nevrácený klíč;

7.4.6.   v případě nesplnění povinnosti nahlásit pojistnou událost a poruchu uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;

7.4.7.   v případě nesplnění povinnosti k vyžádání protokolů od policie a součinnosti uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno;

7.4.8.   v případě oprav a úprav bez svolení pronajímatele uhradit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý jednotlivý případ. Právo pronajímatele na úhradu škody přesahující tuto částku tím není dotčeno.

7.5. Do 14 dnů od vrácení vozu a po provedení případných zápočtu oprávněných nároků, vrátí pronajímatel kauci nebo její zbývající část na účet nájemce, ze kterého byla kauce pronajímateli poskytnuta. V případě rozsáhlejších či skrytých škod či škod způsobených v důsledku pojistné události je však pronajímatel oprávněn kauci nebo její zbývající část zadržovat až do doby vyúčtování pojistné události pojišťovnou a vyplacení pojistného plnění pronajímateli.

 

8.    Poučení nájemce

8.1. Nájemce v rezervaci uděluje pronajímateli výslovný a bezvýhradný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně a zpracování osobních údajů. Pronajímatel prohlašuje, že osobní údaje bude shromažďovat pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu, k němuž byly shromážděny.

8.2. K mimosoudnímu řešení sporů ze smluv mezi pronajímatelem a nájemcem je příslušná Česká obchodní inspekce, IČO 00020869, se sídlem Štěpánská 576/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.coi.cz .

8.3. Pronajímatel upozorňuje nájemce, že vůz je z bezpečnostních důvodů vybaven lokalizátorem pro sledování polohy.

 

9.    Závěrečná ustanovení

9.1. V případě, že před předáním vozu dojde v souvislosti s jeho užíváním předchozím nájemcem k takovému poškození, které znemožňuje předání vozu nájemci, je na takový případ nahlíženo jako na výší moc v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a pronajímatel si vyhrazuje právo od smlouvy jednostranně odstoupit.

9.2. Tyto VOP jsou platné a účinné ode dne 1. ledna 2021.

 

 

 

{txt_dolu}